chat_face

ช่องทางการชำระเงิน

แจ้งข้อมูลสำหรับการชำระเงินในการสั่งสินค้าออนไลน์
สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

icon_not_found

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซียร์รังสิต
เลขที่บัญชี 754-0-11996-9
ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon_not_found

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำลูกา
เลขที่บัญชี 311-2-86476-2
ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon_not_found

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่มุมเมือง
เลขที่บัญชี 237-0-77912-2
ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

icon_not_found

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่มุมเมือง
เลขที่บัญชี 373-2-73330-1
ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด