chat_face
* การสมัครสมาชิกออนไลน์เป็นการสมัครชั่วคราวต้องแจ้งให้พนักงานทำการอนุมัติ จึงจะสามารถ ต่อสายงานและซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้
** โดยการสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารใบสมัครและบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น

กรุณาใช้ Firefox หรือ google chrome ในการใช้งานเท่านั้น เนื่องจากระบบไม่สนับสนุน Internet Explorer

ข้อมูลใบสมัคร

เลขที่บัตรประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลภาษาไทย
วันเกิด
เพศ
สถานะภาพ
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
ชื่อผู้เสียภาษี
ที่อยู่ปัจจุบัน

ประเทศ * จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน หมู่
ชั้น ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์ * โทรศัพท์
มือถือ * Email :
Line ID : Facebook :
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ตรงกับด้านบน
เรียน บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อไปจะเรียกว่า ("ไออาร์ บิวติน่า")

          ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจดีว่าการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า มิได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทน หรือลูกจ้างตามกฏหมายของผู้สปอนเซอร์ หรือของไออาร์ บิวติน่า และมิได้เป็นการให้อำนาจแก่ข้าพเจ้าในการเจรจาแทน กระทำการแทน หรือทำการใดอันเป็นการผูกพันผู้สปอนเซอร์ หรือไออาร์ บิวติน่า ข้าพเจ้าจะดำเนินธุรกิจ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ไออาร์ บิวติน่า และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นที่ไออาร์ บิวติน่า จำหน่ายด้วยเงินในบัญชีฝากธนาครของข้าพเจ้าเอง และอาจจะสปอนเซอร์ให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าอีกด้วย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับไออาร์ บิติน่า หรือผลิตภัณฑ์ไออาร์ บิวติน่า หรือแสดงออกว่าเป็นตัวแทน หรือใช้ถ้อยคำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับไออาร์ บิวติน่า หรือผลิตภัณฑ์ ไออาร์ บิวติน่า เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นไปตามที่ระบุและได้อนุญาตไว้โดยชอบในเอกสารแสดงข้อมูลไออาร์ บิวติน่า ข้าพเจ้าจะใช้แต่เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ไออาร์ บิวติน่า ซึ่้งจัดทำโดยไออาร์ บิวติน่า ซึ่งจัดทำโดยไออาร์ บิวติน่า หรือได้รับอนุญาตจากไออาร์ บิวติน่า เท่านั้นในการเสนอแผนธุรกิจให้แก่ผู้ที่เป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า หรือลูกค้าของไออาร์ บิวติน่า
          ข้าพเจ้าจะดำเนินงานตามแผนธุรกิจซึ่งไอาร์ บิวติน่า กำหนดไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไออาร์ บิวติน่าและเอกสารคู่มือของไออาร์ บิวติน่า และจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ตามที่ไออาร์ บิวติน่า ได้กำหนดไว้แล้ว และ/หรือที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้า หากข้าพเจ้าเป็นผู้ฝ่าฝืนเสียเอง หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน หรือให้ความสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำของข้าพเจ้าให้แก่ไออาร์ บิวติน่า ทั้งจำนวน รวมถึงค่าทนายความ ค่้าดำเนินคดี และค้าใช้จ่ายอันเกิดจากกการนี้จนเต็มจำนวน และจะชำระให้แก่ไออาร์ บิวติน่า ทันทีเมื่อไออาร์ บิวติน่า เรียกร้อง
          ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจดีว่าสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าของข้าพเจ้าจะสิ้นสุดลงทันทีถ้าข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครฉบับนี้ เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไออาร์ บิวติน่า เอกสารคู่มือของไออาร์ บิวติน่า และจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า และยังยอมรับและเข้าใดดีว่าไออาร์ บิวติน่าจะบอกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ฝ่ายเดียว ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจว่าไออาร์ บิวติน่า สงวนสิทธิในการประกาศเกียรติคุณและพิจารณารางวัลเงินได้ระดับต่างๆ ให้แก่เฉพาะผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าเท่านั้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ไออาร์ บิวติน่าเก็บและถ่ายทอดข้อมูล(ส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายตรง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายชื่อและลำดับการสปอนเซอรืที่ได้ระบุไว้นั้นถูกต้อง ในกรณีที่การสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าครั้งนี้ไม่ใช่การสมัครครั้งแรก ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเ้จ้าได้สิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการยื่นใบสมัครครั้งนี้ และข้าพเจ้ามิได้ทำการซื้อหรือขายผลิืตภัณฑ์ไออาร์ บิวติน่า และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นที่ไออาร์ บิวติน่าจำหน่าย และมิได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของไออาร์ิบิวติน่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนอกจากเป็นลูกค้ารายย่อยเท่านั้น บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสมัครตามใบสมัครนี้แต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความต่างๆ ในใบสมัครนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมเข้าผูกพันธ์ตามข้อความในใบสมัครนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

***   หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฏหมาย โดยผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
ตรงกับด้านบน
ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิก
ค่าบริการจัดส่ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
350
บาท
*** หมายเหตุ : ชุดสมัครจะจัดส่งถึงท่านภายใน 2 วันทำการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 4 วันทำการสำหรับเขตต่างจังหวัด ( นับจากวันที่โอนเงิน )

      ท่านที่ต้องการสมัครสมาชิก กรุณาชำระเงินเข้าบัญชีต่อไปนี้

      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำลูกกา เลขที่บัญชี 311-2-86476-2 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่มุมเมือง เลขที่บัญชี 237-0-77912-2 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ธนาคารกรุงไทย สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 754-0-11996-9 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่มุมเมือง เลขที่บัญชี 373-2-73330-1 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


      หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าหลังการสมัครสมาชิก
      - หลังการส่งใบสมัคร และชำระเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
      - ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเวบไซต์ได้ทันที หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครสมาชิกของท่าน

ข้อมูลผู้สปอนเซอร์ (โปรดกรอกข้อมูลในส่วนของผู้สปอนเซอร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบข้อมูลทั้งในส่วนของผู้สมัครและผู้สปอนเซอร์ให้ถูกต้อง)
สปอนเซอร์ (ตัวเลขเท่านั้น) :
*

*** หมายเหตุ
- ผู้แนะนำของท่านต้องเป็นผู้แนะนำที่ได้รับการยืนยันและมีหมายเลขสมาชิกแล้วเท่านั้น
- ถ้าผู้แนะนำของท่านสมัครทางออนไลน์ และยังไม่ได้รับรหัสสมาชิก ให้ท่านติดต่อผู้แนะนำของท่านให้ยืนยันสมาชิกก่อน
- กรุณาระบุรหัสสมาชิกของผู้แนะนำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง บริษัทฯ จะถือผู้แนะนำในใบสมัครนี้เป็นสำคัญ
- หากท่านไม่กรอกผู้แนะนำทางบริษัทจะบันทึกผู้แนะนำของท่านเป็นหมายเลขของทางบริษัทและไม่สามรถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

โปรดระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเพื่อให้บริษัทดำเนินการในเรื่องการโอนเงินส่วนลดทุกประเภทจากบริษัทโดยตรง
*** หมายเหตุ ท่านที่ไม่มีหมายเลขบัญชีธนาคาร ให้มารับค่าผลตอบแทนที่บริษัทฯ ด้วยตัวของท่านเอง

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
*

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก ออนไลน์
1. การสมัครสมาชิกนี้จะสมบูรณ์เมื่อทางบริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับชำระเงินค่าสมัครสมาชิก และได้รับใบสมัครสมาชิกตัวจริง ( ต้นฉบับ )พร้อมแนบเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
2. กรณีท่านที่ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก แต่ท่านยังไม่ได้ส่งเอกสารตัวจริง ( ต้นฉบับ ) ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน บริษัทถือว่า การสมัครสมาชิกนี้ เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสมาชิก
3. กรณีที่เคยสมัครสมาชิกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครสมาชิกจนกว่าจะหมดอายุ ของสมาชิกภาพเดิม มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกในการที่ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ
ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัท ไออาร์ บิวติน่า เก็บและถ่ายทอดข้อมูล ตามใบสมัคร สมาชิกนี้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของข้าพเจ้า โดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์

อัพโหลดเอกสารการสมัครสมาชิก :
ยอมรับเงือนไขการสมัครสมาชิกออนไล์
ยกเลิกใบสมัคร