ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ออนไลน์ IR Beautina !

Register

*    การสมัครสมาชิกออนไลน์เป็นการสมัครชั่วคราวต้องแจ้งให้พนักงานทำการอนุมัติ จึงจะสามารถ ต่อสายงานและซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้
**  โดยการสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารใบสมัครและบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น

กรุณาใช้ Firefox หรือ google chrome ในการใช้งานเท่านั้น เนื่องจากระบบไม่สนับสนุน Internet Explorer

ข้อมูลใบสมัคร
คำนำหน้า
ชื่อภาษาไทย *
นามสกุลภาษาไทย *
บัตรประชาชน * กรุณากรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย
วันเกิด
เพศ              
สถานะภาพ              
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
ชื่อผู้เสียภาษี
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประเทศ *
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน
หมู่
ชั้น
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์
มือถือ *
Email :
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ตรงกับด้านบน
เรียน บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อไปจะเรียกว่า ("ไออาร์ บิวติน่า")

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจดีว่าการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า มิได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทน หรือลูกจ้างตามกฏหมายของผู้สปอนเซอร์ หรือของไออาร์ บิวติน่า และมิได้เป็นการให้อำนาจแก่ข้าพเจ้าในการเจรจาแทน กระทำการแทน หรือทำการใดอันเป็นการผูกพันผู้สปอนเซอร์ หรือไออาร์ บิวติน่า ข้าพเจ้าจะดำเนินธุรกิจ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ไออาร์ บิวติน่า และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นที่ไออาร์ บิวติน่า จำหน่ายด้วยเงินในบัญชีฝากธนาครของข้าพเจ้าเอง และอาจจะสปอนเซอร์ให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าอีกด้วย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับไออาร์ บิติน่า หรือผลิตภัณฑ์ไออาร์ บิวติน่า หรือแสดงออกว่าเป็นตัวแทน หรือใช้ถ้อยคำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับไออาร์ บิวติน่า หรือผลิตภัณฑ์ ไออาร์ บิวติน่า เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นไปตามที่ระบุและได้อนุญาตไว้โดยชอบในเอกสารแสดงข้อมูลไออาร์ บิวติน่า ข้าพเจ้าจะใช้แต่เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ไออาร์ บิวติน่า ซึ่้งจัดทำโดยไออาร์ บิวติน่า ซึ่งจัดทำโดยไออาร์ บิวติน่า หรือได้รับอนุญาตจากไออาร์ บิวติน่า เท่านั้นในการเสนอแผนธุรกิจให้แก่ผู้ที่เป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า หรือลูกค้าของไออาร์ บิวติน่า

ข้าพเจ้าจะดำเนินงานตามแผนธุรกิจซึ่งไอาร์ บิวติน่า กำหนดไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไออาร์ บิวติน่าและเอกสารคู่มือของไออาร์ บิวติน่า และจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ตามที่ไออาร์ บิวติน่า ได้กำหนดไว้แล้ว และ/หรือที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้า หากข้าพเจ้าเป็นผู้ฝ่าฝืนเสียเอง หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน หรือให้ความสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำของข้าพเจ้าให้แก่ไออาร์ บิวติน่า ทั้งจำนวน รวมถึงค่าทนายความ ค่้าดำเนินคดี และค้าใช้จ่ายอันเกิดจากกการนี้จนเต็มจำนวน และจะชำระให้แก่ไออาร์ บิวติน่า ทันทีเมื่อไออาร์ บิวติน่า เรียกร้อง

ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจดีว่าสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าของข้าพเจ้าจะสิ้นสุดลงทันทีถ้าข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครฉบับนี้ เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไออาร์ บิวติน่า เอกสารคู่มือของไออาร์ บิวติน่า และจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า และยังยอมรับและเข้าใดดีว่าไออาร์ บิวติน่าจะบอกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ฝ่ายเดียว ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจว่าไออาร์ บิวติน่า สงวนสิทธิในการประกาศเกียรติคุณและพิจารณารางวัลเงินได้ระดับต่างๆ ให้แก่เฉพาะผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าเท่านั้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ไออาร์ บิวติน่าเก็บและถ่ายทอดข้อมูล(ส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายตรง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายชื่อและลำดับการสปอนเซอรืที่ได้ระบุไว้นั้นถูกต้อง ในกรณีที่การสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่าครั้งนี้ไม่ใช่การสมัครครั้งแรก ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเ้จ้าได้สิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการยื่นใบสมัครครั้งนี้ และข้าพเจ้ามิได้ทำการซื้อหรือขายผลิืตภัณฑ์ไออาร์ บิวติน่า และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นที่ไออาร์ บิวติน่าจำหน่าย และมิได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของไออาร์ิบิวติน่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนอกจากเป็นลูกค้ารายย่อยเท่านั้น บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสมัครตามใบสมัครนี้แต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความต่างๆ ในใบสมัครนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมเข้าผูกพันธ์ตามข้อความในใบสมัครนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

***   หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระไออาร์ บิวติน่า มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฏหมาย โดยผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย

ที่อยู่จัดส่งเอกสารและประเภทสมาชิก
ตรงกับด้านบน
กรุณาเลือกชุดสมัครที่ต้องการและการจัดส่ง
ชุดสมัครสมาชิก (ประเภทสมาชิก) ทั่วไป ราคา 100 บาท ผู้จำหน่ายอิสระ ราคา 250 บาท ผู้จำหน่ายอิสระ ราคา 650 บาท
ค่าบริการจัดส่ง กรุงเทพ และ ปริมณฑล 100 บาท ต่างจังหวัด 150 บาท รับเอง
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
350
 บาท    
*** หมายเหตุ : ชุดสมัครจะจัดส่งถึงท่านภายใน 2 วันทำการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 4 วันทำการสำหรับเขตต่างจังหวัด ( นับจากวันที่โอนเงิน )

      ท่านที่ต้องการสมัครสมาชิก กรุณาชำระเงินเข้าบัญชีต่อไปนี้

      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำลูกกา เลขที่บัญชี 311-2-86476-2 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่มุมเมือง เลขที่บัญชี 237-0-77912-2 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ธนาคารกรุงไทย สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 754-0-11996-9 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่มุมเมือง เลขที่บัญชี 373-2-73330-1 ชื่อบัญชี บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

      หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าหลังการสมัครสมาชิก
      - หลังการส่งใบสมัคร และชำระเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
      - ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเวบไซต์ได้ทันที หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครสมาชิกของท่าน
ข้อมูลผู้สปอนเซอร์ (โปรดกรอกข้อมูลในส่วนของผู้สปอนเซอร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบข้อมูลทั้งในส่วนของผู้สมัครและผู้สปอนเซอร์ให้ถูกต้อง)
สปอนเซอร์ (ตัวเลขเท่านั้น) :
*
*** หมายเหตุ
- ผู้แนะนำของท่านต้องเป็นผู้แนะนำที่ได้รับการยืนยันและมีหมายเลขสมาชิกแล้วเท่านั้น
- ถ้าผู้แนะนำของท่านสมัครทางออนไลน์ และยังไม่ได้รับรหัสสมาชิก ให้ท่านติดต่อผู้แนะนำของท่านให้ยืนยันสมาชิกก่อน
- กรุณาระบุรหัสสมาชิกของผู้แนะนำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง บริษัทฯ จะถือผู้แนะนำในใบสมัครนี้เป็นสำคัญ
- หากท่านไม่กรอกผู้แนะนำทางบริษัทจะบันทึกผู้แนะนำของท่านเป็นหมายเลขของทางบริษัทและไม่สามรถเปลี่ยนแปลงได้
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
โปรดระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเพื่อให้บริษัทดำเนินการในเรื่องการโอนเงินส่วนลดทุกประเภทจากบริษัทโดยตรง
*** หมายเหตุ ท่านที่ไม่มีหมายเลขบัญชีธนาคาร ให้มารับค่าผลตอบแทนที่บริษัทฯ ด้วยตัวของท่านเอง
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี * กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก ออนไลน์
1. การสมัครสมาชิกนี้จะสมบูรณ์เมื่อทางบริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับชำระเงินค่าสมัครสมาชิก และได้รับใบสมัครสมาชิกตัวจริง ( ต้นฉบับ )พร้อมแนบเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
2. กรณีท่านที่ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก แต่ท่านยังไม่ได้ส่งเอกสารตัวจริง ( ต้นฉบับ ) ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน บริษัทถือว่า การสมัครสมาชิกนี้ เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสมาชิก
3. กรณีที่เคยสมัครสมาชิกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครสมาชิกจนกว่าจะหมดอายุ ของสมาชิกภาพเดิม มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกในการที่ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ
ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัท ไออาร์ บิวติน่า เก็บและถ่ายทอดข้อมูล ตามใบสมัคร สมาชิกนี้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของข้าพเจ้า โดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์
ยอมรับเงือนไขการสมัครสมาชิกออนไล์
ส่งใบสมัคร
ยกเลิกใบสมัคร